ജനപ്രിയ രാജ്യങ്ങളിൽ
കാലാവസ്ഥ താരതമ്യം

ആന്റിഗ്വാആന്ഡ്ബര്മുഡ — മാസം കാലാവസ്ഥ, വെള്ളം താപനില

മാസം അന്തരീക്ഷ താപനില
ശരാശരി കൂടിയ പ്രതിദിന താപനില — 29.5°C ആഗസ്റ്റ്. ശരാശരി കൂടിയ രാത്രി താപനില — 22.5°C ആഗസ്റ്റ്. ശരാശരി മിനിമം പ്രതിദിന താപനില — 9.9°C ജനുവരിയിൽ. ശരാശരി മിനിമം രാത്രി താപനില — 7°C ഫെബ്രുവരി.
മാസം വെള്ളത്തിന്റെ താപനില
വെള്ളം ശരാശരി കൂടിയ താപനില — 26.3°C നിശ്ചിത ആഗസ്റ്റ്. വെള്ളം ശരാശരി കുറഞ്ഞ താപനില — 10.2°C നിശ്ചിത ഫെബ്രുവരി.
വർഷപാതം, മിമി
പരമാവധി വർഷപാതം — 74.4 മിമി ഇത് രേഖപ്പെടുത്തി ഫെബ്രുവരി. മിനിമം വർഷപാതം — 22 മിമി ഇത് രേഖപ്പെടുത്തി ആഗസ്റ്റ്.
ഞങ്ങളോട് പറയുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കാം!