ജനപ്രിയ രാജ്യങ്ങളിൽ
കാലാവസ്ഥ താരതമ്യം

ആല്ബീയാ — മാസം കാലാവസ്ഥ, വെള്ളം താപനില

മാസം അന്തരീക്ഷ താപനില
ശരാശരി കൂടിയ പ്രതിദിന താപനില — 29.8°C ആഗസ്റ്റ്. ശരാശരി കൂടിയ രാത്രി താപനില — 21.7°C ആഗസ്റ്റ്. ശരാശരി മിനിമം പ്രതിദിന താപനില — 12.5°C ഫെബ്രുവരി. ശരാശരി മിനിമം രാത്രി താപനില — 7.4°C ഫെബ്രുവരി.
മാസം വെള്ളത്തിന്റെ താപനില
വെള്ളം ശരാശരി കൂടിയ താപനില — 25.7°C നിശ്ചിത ആഗസ്റ്റ്. വെള്ളം ശരാശരി കുറഞ്ഞ താപനില — 13.4°C നിശ്ചിത ഫെബ്രുവരി.
വർഷപാതം, മിമി
പരമാവധി വർഷപാതം — 56.8 മിമി ഇത് രേഖപ്പെടുത്തി നവംബര്. മിനിമം വർഷപാതം — 8.6 മിമി ഇത് രേഖപ്പെടുത്തി ജൂലൈ.
ഞങ്ങളോട് പറയുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കാം!