ജനപ്രിയ രാജ്യങ്ങളിൽ
കാലാവസ്ഥ താരതമ്യം

Lignano — മാസം കാലാവസ്ഥ, വെള്ളം താപനില

മാസം അന്തരീക്ഷ താപനില
ശരാശരി കൂടിയ പ്രതിദിന താപനില — 30°C ആഗസ്റ്റ്. ശരാശരി കൂടിയ രാത്രി താപനില — 19.2°C ആഗസ്റ്റ്. ശരാശരി മിനിമം പ്രതിദിന താപനില — 7.1°C ജനുവരിയിൽ. ശരാശരി മിനിമം രാത്രി താപനില — 2.8°C ജനുവരിയിൽ.
മാസം വെള്ളത്തിന്റെ താപനില
വെള്ളം ശരാശരി കൂടിയ താപനില — 25.9°C നിശ്ചിത ആഗസ്റ്റ്. വെള്ളം ശരാശരി കുറഞ്ഞ താപനില — 9.1°C നിശ്ചിത ഫെബ്രുവരി.
വർഷപാതം, മിമി
പരമാവധി വർഷപാതം — 133.2 മിമി ഇത് രേഖപ്പെടുത്തി നവംബര്. മിനിമം വർഷപാതം — 54.1 മിമി ഇത് രേഖപ്പെടുത്തി ആഗസ്റ്റ്.
ഞങ്ങളോട് പറയുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കാം!