ജനപ്രിയ രാജ്യങ്ങളിൽ
കാലാവസ്ഥ താരതമ്യം

ഓലാമക് — മാസം കാലാവസ്ഥ

മാസം അന്തരീക്ഷ താപനില
ശരാശരി കൂടിയ പ്രതിദിന താപനില — 25°C ആഗസ്റ്റ്. ശരാശരി കൂടിയ രാത്രി താപനില — 14.6°C ആഗസ്റ്റ്. ശരാശരി മിനിമം പ്രതിദിന താപനില — -0.5°C ജനുവരിയിൽ. ശരാശരി മിനിമം രാത്രി താപനില — -3.5°C ജനുവരിയിൽ.
വർഷപാതം, മിമി
പരമാവധി വർഷപാതം — 54.9 മിമി ഇത് രേഖപ്പെടുത്തി ജൂലൈ. മിനിമം വർഷപാതം — 21.6 മിമി ഇത് രേഖപ്പെടുത്തി ഫെബ്രുവരി.
ഞങ്ങളോട് പറയുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കാം!