ജനപ്രിയ രാജ്യങ്ങളിൽ

ഓസ്ട്രിയ — മാസം കാലാവസ്ഥ, വെള്ളം താപനില

പട്ടണങ്ങൾ, ഓസ്ട്രിയ
വെള്ളം താപനില ഓസ്ട്രിയ (നിലവിലെ മാസം)
ലൈച്ടെസ്റ്റിൻ 18.9 °C
ലെക് 18.9 °C
Sankt ആന്റൺ 18.9 °C
ഞങ്ങളോട് പറയുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കാം!