ജനപ്രിയ രാജ്യങ്ങളിൽ

അർജന്റീന — മാസം കാലാവസ്ഥ, വെള്ളം താപനില

പട്ടണങ്ങൾ, അർജന്റീന
വെള്ളം താപനില അർജന്റീന (നിലവിലെ മാസം)
ബ്വേനൊസ് ഏരര്സ് 14.3 °C
പ്വെര്ടോ മാഡ്രിന് 10.7 °C
മിറാമര് 10.6 °C
മാർ ദെൾ പ്ലാട 10.5 °C
സൺ കാര്ലോസ് ദേ ബാരിലോച്ചേ 6.9 °C
ഉശുഐയാ 5.1 °C
ഞങ്ങളോട് പറയുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കാം!