ಜನಪ್ರಿಯ ದೇಶಗಳು

ಬಹ್ರೇನ್ — ತಿಂಗಳ ಹವಾಮಾನ, ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ

ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಬಹ್ರೇನ್
ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಬಹ್ರೇನ್ (ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಿನ)
ಮುಹಾರಖ್ 32.9 °C
ಅಲ್ Manamah 32.8 °C
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!