ಜನಪ್ರಿಯ ದೇಶಗಳು

ಮಾಲ್ಡೀವ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ — ತಿಂಗಳ ಹವಾಮಾನ, ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ

ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಮಾಲ್ಡೀವ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್
ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಮಾಲ್ಡೀವ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ (ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಿನ)
ಅದ್ದು ಅಟಾಲ್ 28.6 °C
ಸೀನು ಅಟಾಲ್ 28.6 °C
ಮೀಮು ಅಟಾಲ್ 28.4 °C
ಹಾ ಅಲಿಫು ಅಟಾಲ್ 28.3 °C
ಧಾಲು ಅಟಾಲ್ 28.3 °C
ಪುರುಷ ಅಟಾಲ್ 28.3 °C
ಆರಿ ಅಟಾಲ್ 28.3 °C
ಲ್ಹವಿಯಾನಿ ಅಟಾಲ್ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು 28.3 °C
ಫಾಫು ಅಟಾಲ್ 28.3 °C
Maafushi 28.3 °C
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!