ಜನಪ್ರಿಯ ದೇಶಗಳು

ಸಿಂಗಪುರ್ — ತಿಂಗಳ ಹವಾಮಾನ, ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ

ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಸಿಂಗಪುರ್
ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಸಿಂಗಪುರ್ (ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಿನ)
Sentosa 27.9 °C
ಸಿಂಗಪೂರ್ 27.8 °C
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!