ಜನಪ್ರಿಯ ದೇಶಗಳು

ಮಲೇಷ್ಯಾ — ತಿಂಗಳ ಹವಾಮಾನ, ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ

ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಮಲೇಷ್ಯಾ
ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಮಲೇಷ್ಯಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಿನ)
ಜಾರ್ಜ್ ಟೌನ್ 29.8 °C
ಬಾಟು Feringgi 29.8 °C
ಪೆನಾಂಗ್ 29.8 °C
ಕೌಲಾಲಂಪುರ್ 29.7 °C
Langkawi 29.7 °C
Kuching 29.6 °C
Pangkor 29.6 °C
ಜೊಹೊರ್ Bahrul 29.6 °C
ಮಲಕ್ಕಾ 29.6 °C
Sandakan 29.4 °C
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!