ಜನಪ್ರಿಯ ದೇಶಗಳು

ಜರ್ಮನಿ — ತಿಂಗಳ ಹವಾಮಾನ, ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ

ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಜರ್ಮನಿ
ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಜರ್ಮನಿ (ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಿನ)
ಹ್ಯಾಂಬರ್ಗ್ 5.9 °C
ಬ್ರೆಮೆನ್ 5.6 °C
ಟ್ರೀಟಿ 5.3 °C
ಲೂಬೆಕ್ 4.4 °C
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!