ಜನಪ್ರಿಯ ದೇಶಗಳು

ಜರ್ಮನಿ — ತಿಂಗಳ ಹವಾಮಾನ, ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ

ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಜರ್ಮನಿ
ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಜರ್ಮನಿ (ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಿನ)
ಹ್ಯಾಂಬರ್ಗ್ 9.8 °C
ಬ್ರೆಮೆನ್ 9.1 °C
ಟ್ರೀಟಿ 8.8 °C
ಲೂಬೆಕ್ 7.6 °C
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!