ಜನಪ್ರಿಯ ದೇಶಗಳು

ಜರ್ಮನಿ — ತಿಂಗಳ ಹವಾಮಾನ, ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ

ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಜರ್ಮನಿ
ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಜರ್ಮನಿ (ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಿನ)
ಬ್ರೆಮೆನ್ 13 °C
ಹ್ಯಾಂಬರ್ಗ್ 13 °C
ಟ್ರೀಟಿ 12.9 °C
ಲೂಬೆಕ್ 12.7 °C
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!