ಜನಪ್ರಿಯ ದೇಶಗಳು

ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ — ತಿಂಗಳ ಹವಾಮಾನ, ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ

ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್
ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ (ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಿನ)
ಎವರ್ಗ್ಲೇಡ್ಸ್ 29.2 °C
ಕೀ ವೆಸ್ಟ್ 28.9 °C
ಟ್ಯಾಂಪಾ 28.8 °C
ನ್ಯೂ ಆರ್ಲಿಯನ್ಸ್ 28.8 °C
ಹೂಸ್ಟನ್ 28.8 °C
ಸರಸೋತಾ 28.7 °C
ಮಿಯಾಮಿ 28.6 °C
ಮಿಯಾಮಿ ಬೀಚ್ 28.5 °C
ಪಾನ್ಸ್ 28.3 °C
ಜ್ಯಾಕ್ಸನ್ವಿಲ್ 26.9 °C
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!