ජනප්රිය රටවල්

ආර්මේනියාව — කාලගුණ මාර්තු මස, ජලය උෂ්ණත්වය

නගරවල කාලගුණය
නගරය දින රාත්රී වලාකුළු වැසි වර්ෂාපතනය මුහුදු සූර්යයා
Dilijan 4.4 °C -4.8 °C 12 දින 2 දින 53.2 මි.මී. 0 °C 6.6 ඌ.
Jermuk 3.3 °C -2.9 °C 11 දින 2 දින 39.7 මි.මී. 2 °C 8.2 ඌ.
Tsaghkadzor 1.1 °C -6.2 °C 12 දින 1 ින 1 47.7 මි.මී. 0 °C 6.6 ඌ.
Yerevan 10.1 °C 2.1 °C 7 දින 0 දින 12.6 මි.මී. 2.2 °C 9.7 ඌ.
අරරත් 5.4 °C -1.4 °C 10 දින 3 දින 39.5 මි.මී. 0 °C 8.7 ඌ.
ලේක් Sevan 1.1 °C -6 °C 14 දින 1 ින 1 77.6 මි.මී. 0 °C 6.9 ඌ.
අපට කියන්න, ඔබේ මිතුරන් සමග හුවමාරු කරන්න!