ජනප්රිය රටවල්

ආර්මේනියාව — කාලගුණ මාර්තු මස, ජලය උෂ්ණත්වය

නගරවල කාලගුණය
නගරය දින රාත්රී වලාකුළු වැසි වර්ෂාපතනය මුහුදු සූර්යයා
Dilijan 4.5 °C -4.6 °C 12 දින 2 දින 50.5 මි.මී. 0 °C 6.7 ඌ.
Jermuk 3.3 °C -3 °C 11 දින 2 දින 40.6 මි.මී. 2.1 °C 8.3 ඌ.
Tsaghkadzor 1.5 °C -6.2 °C 12 දින 1 ින 1 46.8 මි.මී. 0 °C 6.6 ඌ.
Yerevan 10.1 °C 1.8 °C 7 දින 0 දින 13.8 මි.මී. 2.2 °C 9.7 ඌ.
අරරත් 5.9 °C -1.3 °C 10 දින 2 දින 34.9 මි.මී. 0 °C 9 ඌ.
ලේක් Sevan 1.3 °C -6 °C 14 දින 2 දින 66.6 මි.මී. 0 °C 7.1 ඌ.
අපට කියන්න, ඔබේ මිතුරන් සමග හුවමාරු කරන්න!