ජනප්රිය රටවල්

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය — මාසය වනවිට කාලගුණ, ජලය උෂ්ණත්වය

නගර, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය
ජලය උෂ්ණත්වය ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය (වත්මන් මාසික)
Everglades 29.3 °C
නිව් ඔර්ලියන්ස් 28.9 °C
හූස්ටන් 28.9 °C
ප්රධාන බටහිර 28.8 °C
තම්පා 28.8 °C
සරොස්තා 28.7 °C
මයාමි 28.6 °C
මයාමි බීච් 28.5 °C
පොන්සෙ 28.3 °C
ජැක්සන්විල් 26.9 °C
අපට කියන්න, ඔබේ මිතුරන් සමග හුවමාරු කරන්න!