ජනප්රිය රටවල්

ආර්මේනියාව — මාසය වනවිට කාලගුණ, ජලය උෂ්ණත්වය

නගර, ආර්මේනියාව
ජලය උෂ්ණත්වය ආර්මේනියාව (වත්මන් මාසික)
Jermuk 13.6 °C
Yerevan 13.3 °C
අපට කියන්න, ඔබේ මිතුරන් සමග හුවමාරු කරන්න!