ජනප්රිය රටවල්

තායිලන්තය — මාසය වනවිට කාලගුණ, ජලය උෂ්ණත්වය

නගර, තායිලන්තය
ජලය උෂ්ණත්වය තායිලන්තය (වත්මන් මාසික)
ෙකෝ ලී PE 30.1 °C
Narathiwat 30 °C
Hat Yai 29.9 °C
Pattani 29.9 °C
කෝ Lanta 29.7 °C
පිලිස්තිවරුන් පිලිස්තිවරුන් 29.6 °C
Lamai බීච් 29.6 °C
බැංකොක් 29.6 °C
කෝ LAN 29.6 °C
Chaweng බීච් 29.6 °C
අපට කියන්න, ඔබේ මිතුරන් සමග හුවමාරු කරන්න!