ජනප්රිය රටවල්
කාලගුණ සසඳා බලන්න

මිලානෝ — මාසය වනවිට කාලගුණ

මාසය වනවිට උෂ්ණත්වය
සාමාන්ය දෛනික උෂ්ණත්වය උපරිම — 29.5°C අගෝස්තු මස. සාමාන්ය උපරිම උෂ්ණත්වය රාත්රී — 19.4°C අගෝස්තු මස. සාමාන්ය දෛනික උෂ්ණත්වය අවම — 6.5°C ජනවාරි මාසයේ දී. සාමාන්ය අවම උෂ්ණත්වය රාත්රී — 2.5°C ජනවාරි මාසයේ දී.
වර්ෂාපතනය, මි.මී.
උපරිම වර්ෂාපතනය — 132.6 මි.මී. එය වාර්තා කරන ලදී නොවැම්බර්. අවම වර්ෂාපතනය — 42 මි.මී. එය වාර්තා කරන ලදී ජනවාරි මාසයේ දී.
අපට කියන්න, ඔබේ මිතුරන් සමග හුවමාරු කරන්න!