ජනප්රිය රටවල්
කාලගුණ සසඳා බලන්න

Krknose — මාසය වනවිට කාලගුණ

මාසය වනවිට උෂ්ණත්වය
සාමාන්ය දෛනික උෂ්ණත්වය උපරිම — 19.8°C අගෝස්තු මස. සාමාන්ය උපරිම උෂ්ණත්වය රාත්රී — 14.3°C අගෝස්තු මස. සාමාන්ය දෛනික උෂ්ණත්වය අවම — -2.1°C ජනවාරි මාසයේ දී. සාමාන්ය අවම උෂ්ණත්වය රාත්රී — -3.7°C පෙබරවාරි.
වර්ෂාපතනය, මි.මී.
උපරිම වර්ෂාපතනය — 185.1 මි.මී. එය වාර්තා කරන ලදී ජූලි. අවම වර්ෂාපතනය — 48.7 මි.මී. එය වාර්තා කරන ලදී පෙබරවාරි.
අපට කියන්න, ඔබේ මිතුරන් සමග හුවමාරු කරන්න!