ජනප්රිය රටවල්

බහරේන් — මාසය වනවිට කාලගුණ, ජලය උෂ්ණත්වය

නගර, බහරේන්
ජලය උෂ්ණත්වය බහරේන් (වත්මන් මාසික)
Muharraq 32.9 °C
අල්-Manamah 32.8 °C
අපට කියන්න, ඔබේ මිතුරන් සමග හුවමාරු කරන්න!