Popular countries

Ukraine — weather by month, water temperature

Cities, Ukraine
water temperature Ukraine (current month)
Utes 8.5 °C
Vilkovo 5.6 °C
Sergeevka 4.6 °C
Skadovsk 4.5 °C
Karolino-Bugaz 4.5 °C
Bolshevik 4.5 °C
Zhelezniy Port 4.5 °C
Zatoka 4.5 °C
Strelkovoe 4.4 °C
Ochakov 4.4 °C
Tell us and share with your friends!