Nước phổ biến

Nước Anh — thời tiết theo tháng, nhiệt độ nước

Thị trấn, Nước Anh
nhiệt độ nước Nước Anh (tháng hiện tại)
Gibraltar 19.8 °C
Bournemouth 15.7 °C
Torquay 15.2 °C
Plymouth 15.1 °C
Luân Đôn 14.4 °C
Bristol 13.9 °C
Bồn tắm 13.8 °C
Belfast 13.2 °C
Liverpool 12.9 °C
York 12.4 °C
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!