Nước phổ biến

Điều khoản sử dụng

1. Điều khoản

Khi truy cập vào trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các trang web Điều khoản web và điều kiện sử dụng, tất cả các luật và quy định hiện hành, và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương áp dụng. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản, bạn đang bị cấm sử dụng hoặc truy cập vào trang web này.

2. Sử dụng Giấy phép

Giấy phép được cấp để tạm thời tải về một bản sao của tài liệu (thông tin hoặc phần mềm) trên trang web Meteodb cho cá nhân, phi thương mại chỉ xem thoáng qua. Quy định này của giấy phép, không phải là một chuyển quyền sở hữu, và theo giấy phép này bạn không thể:
  • sửa đổi hoặc sao chép các tài liệu;
  • Vật liệu được sử dụng cho mục đích thương mại hoặc cho bất kỳ màn hình công cộng (thương mại hoặc phi thương mại);
  • cố gắng hay bẻ khóa bất kỳ phần mềm được chứa trên trang web Meteodb;
  • loại bỏ bất kỳ bản quyền hoặc ký hiệu độc quyền khác từ các vật liệu; hoặc
  • chuyển các tài liệu cho người khác, "gương" tài liệu trên bất kỳ máy chủ khác.
Giấy phép này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ của những hạn chế và có thể chấm dứt bất cứ lúc nào Meteodb. Sau khi chấm dứt của bạn xem các tài liệu này hoặc khi chấm dứt giấy phép này, bạn phải tiêu diệt bất kỳ vật liệu được tải về sở hữu của bạn cho dù ở định dạng điện tử hoặc in.

3. Từ chối

Vật liệu trên trang web là Meteodb cung cấp "như là". Meteodb không bảo đảm, thể hiện hay ngụ ý, và hướng từ chối và phủ nhận tất cả bảo hành khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý hoặc các điều kiện về tính thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm các quyền khác. Ngoài ra, Meteodb không đảm bảo hoặc thực hiện bất kỳ đại diện liên quan đến tính chính xác, kết quả có khả năng, hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên trang web của mình hoặc nếu không liên quan đến vật liệu trên hoặc trên bất kỳ trang web liên kết đến trang web này.

4. Hạn chế

Không có sự kiện Meteodb.com hoặc nhà cung cấp của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại (bao gồm, nhưng không giới hạn, những thiệt hại về dữ liệu hay lợi nhuận, hoặc do gián đoạn kinh doanh,) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng tài liệu trên trang web Meteodb ngay cả Meteodb Meteodb hoặc đại diện được ủy quyền đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy. Bởi vì một số luật không cho phép giới hạn bảo hành ngụ ý, hoặc giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, những hạn chế này có thể không áp dụng cho bạn.

5. Thay đổi, cải chính

Các tài liệu được trình bày trên trang web Meteodb có thể bao gồm kỹ thuật, đánh máy, hoặc lỗi chụp ảnh. Meteodb không đảm bảo rằng bất kỳ của các tài liệu trên trang web này là chính xác, đầy đủ hay hiện. Meteodb có thể thay đổi các tài liệu trên trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Meteodb không, tuy nhiên, thực hiện mọi cam kết để cập nhật các tài liệu.

6. Liên kết

Meteodb không xem xét lại tất cả các trang liên kết với trang web của mình trên Internet, và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web đó. Sự bao gồm của bất cứ liên kết nào không bao hàm sự chứng Meteodb trang web. Việc sử dụng bất kỳ trang web như vậy có nguy cơ của riêng bạn.

7. Thay đổi trong Điều khoản sử dụng

Meteodb thể sửa đổi các điều khoản sử dụng của trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc trong khi phiên bản hiện tại của các Điều khoản sử dụng.

Điều kiện chung và điều kiện áp dụng đối với việc sử dụng các trang web.
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!