Nước phổ biến

Chính sách bảo mật

Riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Theo đó, chúng tôi đã phát triển chính sách này để hiểu làm thế nào chúng tôi thu thập, sử dụng, giao tiếp và tiết lộ và sử dụng thông tin cá nhân. Sau đây phác thảo chính sách bảo mật của chúng tôi.
  • Trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xác định các mục đích mà thông tin được thu thập.
  • Chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân chỉ để thực hiện những mục đích theo quy định của chúng ta và cho các mục đích tương thích khác, trừ khi chúng ta có được sự đồng ý của cá nhân có liên quan hoặc theo yêu cầu của pháp luật.
  • Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại thông tin cá nhân miễn là cần thiết để thực hiện các mục tiêu này.
  • Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân bằng các phương tiện hợp pháp và công bằng và khi thích hợp, với những kiến ​​thức hoặc sự đồng ý của cá nhân.
  • Dữ liệu cá nhân nên phù hợp với các mục đích mà nó sẽ được sử dụng và cần thiết cho những mục đích, phải chính xác, đầy đủ và hiện tại.
  • Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân bằng biện pháp bảo vệ an ninh hợp lý chống lại sự mất mát hoặc trộm cắp cũng như truy cập trái phép, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi.
  • Chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng thông tin về các chính sách và thực tiễn liên quan đến việc quản lý thông tin cá nhân của chúng tôi.
Chúng tôi sử dụng quảng cáo của bên thứ ba trên Meteodb.com để hỗ trợ trang web của chúng tôi. Một số các nhà quảng cáo có thể sử dụng công nghệ như cookies và các cảnh báo web (ví dụ, Google sử dụng Google AdSense). Nó thường được sử dụng cho mục đích của geo-nhắm mục tiêu hoặc hiển thị quảng cáo nhất định dựa trên các trang web cụ thể đến thăm.

Chúng tôi cam kết tiến hành kinh doanh của chúng tôi phù hợp với những nguyên tắc để đảm bảo rằng sự bảo mật thông tin cá nhân được bảo vệ và duy trì.
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!