Nước phổ biến

Áo — thời tiết theo tháng, nhiệt độ nước

Thị trấn, Áo
nhiệt độ nước Áo (tháng hiện tại)
Liechtenstein 18.9 °C
Lech 18.9 °C
Sankt Anton 18.9 °C
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!