ప్రసిద్ధ దేశాలు
వాతావరణ సరిపోల్చండి

ఆల్బీయా — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

నెల ద్వారా గాలి ఉష్ణోగ్రత
సగటు గరిష్ట రోజువారీ ఉష్ణోగ్రత — 29.6°C ఆగస్టు. సగటు గరిష్ట రాత్రి ఉష్ణోగ్రత — 21.6°C ఆగస్టు. సరాసరి కనిష్ట రోజువారీ ఉష్ణోగ్రత — 12.5°C ఫిబ్రవరి. సరాసరి కనిష్ట రాత్రి ఉష్ణోగ్రత — 7.4°C ఫిబ్రవరి.
నెల ద్వారా నీటి ఉష్ణోగ్రత
నీటి సగటు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత — 25.6°C స్థిర ఆగస్టు. నీటి సగటు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత — 13.4°C స్థిర ఫిబ్రవరి.
అవపాతం, mm
గరిష్ఠ అవపాతం — 55.3 mm ఇది రికార్డు చేయబడింది మార్చి. కనీస అవపాతం — 5.4 mm ఇది రికార్డు చేయబడింది ఆగస్టు.
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!