ప్రసిద్ధ దేశాలు
వాతావరణ సరిపోల్చండి

Maiori — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

నెల ద్వారా గాలి ఉష్ణోగ్రత
సగటు గరిష్ట రోజువారీ ఉష్ణోగ్రత — 31.6°C ఆగస్టు. సగటు గరిష్ట రాత్రి ఉష్ణోగ్రత — 20.7°C ఆగస్టు. సరాసరి కనిష్ట రోజువారీ ఉష్ణోగ్రత — 11.5°C జనవరి. సరాసరి కనిష్ట రాత్రి ఉష్ణోగ్రత — 6.9°C జనవరి.
నెల ద్వారా నీటి ఉష్ణోగ్రత
నీటి సగటు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత — 26.5°C స్థిర ఆగస్టు. నీటి సగటు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత — 14.2°C స్థిర మార్చి.
అవపాతం, mm
గరిష్ఠ అవపాతం — 107.8 mm ఇది రికార్డు చేయబడింది మార్చి. కనీస అవపాతం — 23.7 mm ఇది రికార్డు చేయబడింది ఆగస్టు.
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!