ప్రసిద్ధ దేశాలు

బహరేన్ — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, బహరేన్
నీటి ఉష్ణోగ్రత బహరేన్ (ప్రస్తుత నెల)
మూహ్యాయరాక్ 32.9 °C
అల్-మనామా 32.8 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!