ప్రసిద్ధ దేశాలు

బహామాస్ — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, బహామాస్
నీటి ఉష్ణోగ్రత బహామాస్ (ప్రస్తుత నెల)
ఆండ్రాస్ 25.8 °C
New Providence 25.6 °C
నసావు 25.4 °C
Eleuthera 25.4 °C
ఫ్రీపోర్ట్ 25.2 °C
Abaco దీవులు 25 °C
గ్రాండ్ బేహామ 24 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!