ప్రసిద్ధ దేశాలు

బహామాస్ — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, బహామాస్
నీటి ఉష్ణోగ్రత బహామాస్ (ప్రస్తుత నెల)
ఆండ్రాస్ 26.8 °C
New Providence 26.6 °C
నసావు 26.4 °C
Eleuthera 26.4 °C
ఫ్రీపోర్ట్ 26 °C
Abaco దీవులు 25.9 °C
గ్రాండ్ బేహామ 25 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!