ప్రసిద్ధ దేశాలు

బహామాస్ — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, బహామాస్
నీటి ఉష్ణోగ్రత బహామాస్ (ప్రస్తుత నెల)
గ్రాండ్ బేహామ 28.6 °C
ఫ్రీపోర్ట్ 28.4 °C
నసావు 28.2 °C
New Providence 28.2 °C
ఆండ్రాస్ 28.1 °C
Eleuthera 27.9 °C
Abaco దీవులు 27.8 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!