ప్రసిద్ధ దేశాలు

అజర్బైజాన్ — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, అజర్బైజాన్
నీటి ఉష్ణోగ్రత అజర్బైజాన్ (ప్రస్తుత నెల)
Lankaran 27.7 °C
ఆస్టర 27.6 °C
Neftcala 27 °C
బాకూ 26.1 °C
Lobkatan 26.1 °C
Mardakan 25.7 °C
Sumgayit 25.5 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!