ప్రసిద్ధ దేశాలు

అజర్బైజాన్ — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, అజర్బైజాన్
నీటి ఉష్ణోగ్రత అజర్బైజాన్ (ప్రస్తుత నెల)
Lankaran 19.7 °C
Neftcala 19.5 °C
ఆస్టర 19.4 °C
Lobkatan 18.2 °C
బాకూ 18.2 °C
Mardakan 16.4 °C
Sumgayit 15.9 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!