ప్రసిద్ధ దేశాలు

అజర్బైజాన్ — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, అజర్బైజాన్
నీటి ఉష్ణోగ్రత అజర్బైజాన్ (ప్రస్తుత నెల)
ఆస్టర 16.8 °C
Lankaran 16.1 °C
Neftcala 15.6 °C
Lobkatan 14.3 °C
బాకూ 14.1 °C
Mardakan 13.5 °C
Sumgayit 13.3 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!