ప్రసిద్ధ దేశాలు

అజర్బైజాన్ — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, అజర్బైజాన్
నీటి ఉష్ణోగ్రత అజర్బైజాన్ (ప్రస్తుత నెల)
ఆస్టర 9.3 °C
Lankaran 9.1 °C
Neftcala 8.9 °C
బాకూ 7.6 °C
Lobkatan 7.6 °C
Mardakan 6.7 °C
Sumgayit 6.5 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!