ప్రసిద్ధ దేశాలు

ఆస్ట్రియా — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, ఆస్ట్రియా
నీటి ఉష్ణోగ్రత ఆస్ట్రియా (ప్రస్తుత నెల)
లీచ్టెన్స్టీన్ 18.9 °C
లెచ్ 18.9 °C
Sankt అంటోన్ 18.9 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!