ప్రసిద్ధ దేశాలు

ఆస్ట్రేలియా — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, ఆస్ట్రేలియా
నీటి ఉష్ణోగ్రత ఆస్ట్రేలియా (ప్రస్తుత నెల)
డార్విన్ 30.2 °C
కేర్న్స్ 29.1 °C
ఫ్రేజర్ 27.2 °C
బ్రిస్బేన్ 26.7 °C
పెర్త్ 23 °C
సిడ్నీ 22.7 °C
అడిలైడ్ 22 °C
మెల్బోర్న్ 21.2 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!