ప్రసిద్ధ దేశాలు
వాతావరణ సరిపోల్చండి

Batna — వాతావరణ నవంబర్

13.7°C పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 6.9°C రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 21 సన్నీ రోజుల 10-10.7 సన్ (గంటలు) 2 వర్ష రోజుల 24.4 mm అవపాతం 0°C నీటి ఉష్ణోగ్రత
గాలి ఉష్ణోగ్రత
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
గరిష్ట రోజువారీ ఉష్ణోగ్రత 22°C — 7 Nov 2013.
గరిష్ట రాత్రి ఉష్ణోగ్రత 12.5°C — 4 Nov 2017.
కనీస రోజువారీ ఉష్ణోగ్రత 0°C — 16 Nov 2019.
కనీస రాత్రి ఉష్ణోగ్రత -0.5°C — 17 Nov 2019.
సన్నీ మేఘాలు మరియు దిగులుగా రోజుల
అవపాతం, mm
గరిష్ఠ అవపాతం 54.3 mm — మే. కనీస అవపాతం 5 mm — Jul.
గాలి వేగం, km / h
గరిష్ఠ గాలి వేగం 14.3 km / h — Mar. కనీస గాలి వేగం 9.9 km / h — Dec.
సూర్యరశ్మి గంటల సంఖ్య
రోజుకు సూర్యరశ్మి గంటల గరిష్ట సంఖ్య 13 h. — Jul. రోజుకు సూర్యరశ్మి గంటల కనీస 7.1 h. — Jan.
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!