பிரபலமான நாடுகள்
வானிலை ஒப்பிடு

சய்க்த்ிவ்கார் — மாதம் வானிலை

மாதம் காற்றின் வெப்பநிலை
சராசரி அதிகபட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 23.3°C ஜூலை. சராசரி அதிகபட்ச இரவு வெப்பநிலை — 14°C ஜூலை. சராசரி குறைந்தப்பட்ச தினசரி வெப்பநிலை — -12.9°C ஜனவரி மாதம். சராசரி குறைந்தப்பட்ச இரவு வெப்பநிலை — -14.5°C ஜனவரி மாதம்.
மேகமூட்டம், மிமீ
அதிகபட்ச மழை — 75.7 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது ஆகஸ்ட். குறைந்தபட்ச மழை — 34.4 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது பிப்ரவரி.
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!