பிரபலமான நாடுகள்
வானிலை ஒப்பிடு

மஞ்னிடொகோர்ஸ்க் — மாதம் வானிலை

மாதம் காற்றின் வெப்பநிலை
சராசரி அதிகபட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 24.5°C ஜூலை. சராசரி அதிகபட்ச இரவு வெப்பநிலை — 14.5°C ஜூலை. சராசரி குறைந்தப்பட்ச தினசரி வெப்பநிலை — -13.6°C ஜனவரி மாதம். சராசரி குறைந்தப்பட்ச இரவு வெப்பநிலை — -16.6°C ஜனவரி மாதம்.
மேகமூட்டம், மிமீ
அதிகபட்ச மழை — 55.9 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது ஆகஸ்ட். குறைந்தபட்ச மழை — 14.8 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது ஜனவரி மாதம்.
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!