பிரபலமான நாடுகள்

Platanias மற்றும் Pyrgos — ஒப்பீட்டு வானிலை

ஒப்பீட்டு வானிலை
வெப்பமான ஆண்டு எந்த மாதத்தில் அங்கு குளிர்ச்சியான அங்கு கற்று. பகல் மற்றும் இரவு வெப்பநிலை, நீர் வெப்பம் மற்றும் பெய்யும் ஒப்பிடவும். சூரியன் இனி ஜொலித்து, மற்றும் அங்கு மழை எங்கே.

நீங்கள் இரண்டு நகரங்களில் ஒப்பிட்டு தெரிந்துகொண்ட:

Platanias (கிரீஸ்)
Pyrgos (கிரீஸ்)
மற்ற நகரங்களில் உள்ள வானிலை ஒப்பிடு
தினசரி வெப்பநிலை ஒப்பீடு
ஒப்பீட்டு இரவு வெப்பநிலை
நீர் வெப்பநிலை ஒப்பிட்டு
மழை ஒப்பீடு
Platanias மற்றும் Pyrgos ஒப்பீட்டு பருவங்கள்
மிக சன்னி மாதங்கள்
Platanias
Pyrgos
ஆடி 30 நாட்கள்
அகஸ்டஸ் 29 நாட்கள்
ஜூன் 28 நாட்கள்
ஆடி 30 நாட்கள்
அகஸ்டஸ் 29 நாட்கள்
ஜூன் 27 நாட்கள்
சூடான மாதங்கள்
ஆடி 30 °C
அகஸ்டஸ் 29.8 °C
ஜூன் 27.5 °C
அகஸ்டஸ் 33.1 °C
ஆடி 32.3 °C
ஜூன் 29 °C
வெப்பமான நீர் (கடல், கடல்)
அகஸ்டஸ் 26.4 °C
ஆடி 25.5 °C
செப் 25.4 °C
அகஸ்டஸ் 26.7 °C
செப் 26 °C
ஆடி 25.5 °C
குளிரான மாதங்களில்
ஜனவரி 13.3 °C
பிப்ரவரி 14.6 °C
டிசம்பர் 14.9 °C
ஜனவரி 12 °C
டிசம்பர் 13.6 °C
பிப்ரவரி 13.7 °C
Rainiest மாதங்கள்
ஜனவரி 7 நாட்கள்
டிசம்பர் 7 நாட்கள்
பிப்ரவரி 6 நாட்கள்
ஜனவரி 8 நாட்கள்
பிப்ரவரி 6 நாட்கள்
மார்ச் 6 நாட்கள்
மிக கொந்தளிப்பான மாதங்கள்
ஜனவரி 16.1 km / h,
பிப்ரவரி 15.7 km / h,
மார்ச் 15.3 km / h,
பிப்ரவரி 10.4 km / h,
ஆடி 10.1 km / h,
ஜனவரி 10 km / h,
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!