பிரபலமான நாடுகள்
வானிலை ஒப்பிடு

மாஸா Lubrense — மாதம் வானிலை, தண்ணீர் வெப்பநிலை

மாதம் காற்றின் வெப்பநிலை
சராசரி அதிகபட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 30.5°C ஆகஸ்ட். சராசரி அதிகபட்ச இரவு வெப்பநிலை — 26.8°C ஆகஸ்ட். சராசரி குறைந்தப்பட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 12.8°C பிப்ரவரி. சராசரி குறைந்தப்பட்ச இரவு வெப்பநிலை — 10.8°C ஜனவரி மாதம்.
மாதம் தண்ணீர் வெப்பநிலை
நீரின் சராசரி அதிகபட்ச வெப்பநிலை — 26.5°C நிலையான ஆகஸ்ட். நீரின் சராசரி குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை — 14.3°C நிலையான பிப்ரவரி.
மேகமூட்டம், மிமீ
அதிகபட்ச மழை — 120.4 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது பிப்ரவரி. குறைந்தபட்ச மழை — 12.6 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது ஆகஸ்ட்.
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!