ජනප්රිය රටවල්
කාලගුණ සසඳා බලන්න

Padova — මාසය වනවිට කාලගුණ, ජලය උෂ්ණත්වය

මාසය වනවිට උෂ්ණත්වය
සාමාන්ය දෛනික උෂ්ණත්වය උපරිම — 30.5°C අගෝස්තු මස. සාමාන්ය උපරිම උෂ්ණත්වය රාත්රී — 20.4°C ජූලි. සාමාන්ය දෛනික උෂ්ණත්වය අවම — 7.3°C ජනවාරි මාසයේ දී. සාමාන්ය අවම උෂ්ණත්වය රාත්රී — 3.5°C ජනවාරි මාසයේ දී.
මාසය වනවිට ජල උෂ්ණත්වය
ජලය සාමාන්ය උපරිම උෂ්ණත්වය — 26.1°C ස්ථාවර ජූලි. ජලය සාමාන්ය අවම උෂ්ණත්වය — 8.3°C ස්ථාවර පෙබරවාරි.
වර්ෂාපතනය, මි.මී.
උපරිම වර්ෂාපතනය — 71.8 මි.මී. එය වාර්තා කරන ලදී මැයි. අවම වර්ෂාපතනය — 24.9 මි.මී. එය වාර්තා කරන ලදී දෙසැම්බර්.
අපට කියන්න, ඔබේ මිතුරන් සමග හුවමාරු කරන්න!