ජනප්රිය රටවල්
කාලගුණ සසඳා බලන්න

Lignano — මාසය වනවිට කාලගුණ, ජලය උෂ්ණත්වය

මාසය වනවිට උෂ්ණත්වය
සාමාන්ය දෛනික උෂ්ණත්වය උපරිම — 30°C අගෝස්තු මස. සාමාන්ය උපරිම උෂ්ණත්වය රාත්රී — 19.2°C අගෝස්තු මස. සාමාන්ය දෛනික උෂ්ණත්වය අවම — 7.1°C ජනවාරි මාසයේ දී. සාමාන්ය අවම උෂ්ණත්වය රාත්රී — 2.8°C ජනවාරි මාසයේ දී.
මාසය වනවිට ජල උෂ්ණත්වය
ජලය සාමාන්ය උපරිම උෂ්ණත්වය — 25.9°C ස්ථාවර අගෝස්තු මස. ජලය සාමාන්ය අවම උෂ්ණත්වය — 9.1°C ස්ථාවර පෙබරවාරි.
වර්ෂාපතනය, මි.මී.
උපරිම වර්ෂාපතනය — 133.2 මි.මී. එය වාර්තා කරන ලදී නොවැම්බර්. අවම වර්ෂාපතනය — 54.1 මි.මී. එය වාර්තා කරන ලදී අගෝස්තු මස.
අපට කියන්න, ඔබේ මිතුරන් සමග හුවමාරු කරන්න!