ජනප්රිය රටවල්
කාලගුණ සසඳා බලන්න

Lignano — මාසය වනවිට කාලගුණ, ජලය උෂ්ණත්වය

මාසය වනවිට උෂ්ණත්වය
සාමාන්ය දෛනික උෂ්ණත්වය උපරිම — 29.9°C අගෝස්තු මස. සාමාන්ය උපරිම උෂ්ණත්වය රාත්රී — 18.8°C ජූලි. සාමාන්ය දෛනික උෂ්ණත්වය අවම — 6.9°C ජනවාරි මාසයේ දී. සාමාන්ය අවම උෂ්ණත්වය රාත්රී — 2.3°C ජනවාරි මාසයේ දී.
මාසය වනවිට ජල උෂ්ණත්වය
ජලය සාමාන්ය උපරිම උෂ්ණත්වය — 25.7°C ස්ථාවර ජූලි. ජලය සාමාන්ය අවම උෂ්ණත්වය — 9.1°C ස්ථාවර පෙබරවාරි.
වර්ෂාපතනය, මි.මී.
උපරිම වර්ෂාපතනය — 123.2 මි.මී. එය වාර්තා කරන ලදී සැප්තැම්බර්. අවම වර්ෂාපතනය — 43.5 මි.මී. එය වාර්තා කරන ලදී දෙසැම්බර්.
අපට කියන්න, ඔබේ මිතුරන් සමග හුවමාරු කරන්න!