ජනප්රිය රටවල්
කාලගුණ සසඳා බලන්න

කෝපන්හේගන් — මාසය වනවිට කාලගුණ, ජලය උෂ්ණත්වය

මාසය වනවිට උෂ්ණත්වය
සාමාන්ය දෛනික උෂ්ණත්වය උපරිම — 20.6°C ජූලි. සාමාන්ය උපරිම උෂ්ණත්වය රාත්රී — 16.3°C අගෝස්තු මස. සාමාන්ය දෛනික උෂ්ණත්වය අවම — 2.8°C පෙබරවාරි. සාමාන්ය අවම උෂ්ණත්වය රාත්රී — 0.7°C පෙබරවාරි.
මාසය වනවිට ජල උෂ්ණත්වය
ජලය සාමාන්ය උපරිම උෂ්ණත්වය — 18.2°C ස්ථාවර අගෝස්තු මස. ජලය සාමාන්ය අවම උෂ්ණත්වය — 1.7°C ස්ථාවර පෙබරවාරි.
වර්ෂාපතනය, මි.මී.
උපරිම වර්ෂාපතනය — 67.6 මි.මී. එය වාර්තා කරන ලදී අගෝස්තු මස. අවම වර්ෂාපතනය — 30 මි.මී. එය වාර්තා කරන ලදී පෙබරවාරි.
අපට කියන්න, ඔබේ මිතුරන් සමග හුවමාරු කරන්න!