ජනප්රිය රටවල්
කාලගුණ සසඳා බලන්න

Frantiskovy Lazne — මාසය වනවිට කාලගුණ

මාසය වනවිට උෂ්ණත්වය
සාමාන්ය දෛනික උෂ්ණත්වය උපරිම — 22.3°C අගෝස්තු මස. සාමාන්ය උපරිම උෂ්ණත්වය රාත්රී — 13.1°C අගෝස්තු මස. සාමාන්ය දෛනික උෂ්ණත්වය අවම — 0.1°C ජනවාරි මාසයේ දී. සාමාන්ය අවම උෂ්ණත්වය රාත්රී — -3.2°C පෙබරවාරි.
වර්ෂාපතනය, මි.මී.
උපරිම වර්ෂාපතනය — 85.8 මි.මී. එය වාර්තා කරන ලදී ජූලි. අවම වර්ෂාපතනය — 33.7 මි.මී. එය වාර්තා කරන ලදී පෙබරවාරි.
අපට කියන්න, ඔබේ මිතුරන් සමග හුවමාරු කරන්න!