ජනප්රිය රටවල්

බහමාස් — මාසය වනවිට කාලගුණ, ජලය උෂ්ණත්වය

නගර, බහමාස්
ජලය උෂ්ණත්වය බහමාස් (වත්මන් මාසික)
Andros 26.8 °C
නිව් 26.6 °C
නාසු 26.4 °C
Eleuthera 26.4 °C
ම නිමවුම් 26 °C
Abaco දූපත් 25.9 °C
ග්රෑන්ඩ් Bahama 25 °C
අපට කියන්න, ඔබේ මිතුරන් සමග හුවමාරු කරන්න!