ජනප්රිය රටවල්

බහමාස් — මාසය වනවිට කාලගුණ, ජලය උෂ්ණත්වය

නගර, බහමාස්
ජලය උෂ්ණත්වය බහමාස් (වත්මන් මාසික)
Andros 24.7 °C
නිව් 24.5 °C
නාසු 24.4 °C
Eleuthera 24.4 °C
ම නිමවුම් 24.3 °C
Abaco දූපත් 24 °C
ග්රෑන්ඩ් Bahama 23.4 °C
අපට කියන්න, ඔබේ මිතුරන් සමග හුවමාරු කරන්න!