ජනප්රිය රටවල්

බහමාස් — මාසය වනවිට කාලගුණ, ජලය උෂ්ණත්වය

නගර, බහමාස්
ජලය උෂ්ණත්වය බහමාස් (වත්මන් මාසික)
ග්රෑන්ඩ් Bahama 29.6 °C
ම නිමවුම් 29.4 °C
නාසු 29.4 °C
නිව් 29.4 °C
Andros 29.2 °C
Abaco දූපත් 29.1 °C
Eleuthera 29.1 °C
අපට කියන්න, ඔබේ මිතුරන් සමග හුවමාරු කරන්න!