ජනප්රිය රටවල්

අසර්බයිජාන් — මාසය වනවිට කාලගුණ, ජලය උෂ්ණත්වය

නගර, අසර්බයිජාන්
ජලය උෂ්ණත්වය අසර්බයිජාන් (වත්මන් මාසික)
Lankaran 27.7 °C
Astara 27.6 °C
Neftcala 27 °C
Baku 26.1 °C
Lobkatan 26.1 °C
Mardakan 25.7 °C
Sumgayit 25.5 °C
අපට කියන්න, ඔබේ මිතුරන් සමග හුවමාරු කරන්න!