ජනප්රිය රටවල්

අසර්බයිජාන් — මාසය වනවිට කාලගුණ, ජලය උෂ්ණත්වය

නගර, අසර්බයිජාන්
ජලය උෂ්ණත්වය අසර්බයිජාන් (වත්මන් මාසික)
Lankaran 19.7 °C
Neftcala 19.5 °C
Astara 19.4 °C
Lobkatan 18.2 °C
Baku 18.2 °C
Mardakan 16.4 °C
Sumgayit 15.9 °C
අපට කියන්න, ඔබේ මිතුරන් සමග හුවමාරු කරන්න!