ජනප්රිය රටවල්

අසර්බයිජාන් — මාසය වනවිට කාලගුණ, ජලය උෂ්ණත්වය

නගර, අසර්බයිජාන්
ජලය උෂ්ණත්වය අසර්බයිජාන් (වත්මන් මාසික)
Astara 9.3 °C
Lankaran 9.1 °C
Neftcala 8.9 °C
Lobkatan 7.6 °C
Baku 7.6 °C
Mardakan 6.7 °C
Sumgayit 6.5 °C
අපට කියන්න, ඔබේ මිතුරන් සමග හුවමාරු කරන්න!