ජනප්රිය රටවල්

ඔස්ට්රියාව — මාසය වනවිට කාලගුණ, ජලය උෂ්ණත්වය

නගර, ඔස්ට්රියාව
ජලය උෂ්ණත්වය ඔස්ට්රියාව (වත්මන් මාසික)
පින්සිපල්ටි 19.4 °C
Lech 19.4 °C
Sankt ඇන්ටන් 19.4 °C
අපට කියන්න, ඔබේ මිතුරන් සමග හුවමාරු කරන්න!