ජනප්රිය රටවල්

ඕස්ට්රේලියාව — මාසය වනවිට කාලගුණ, ජලය උෂ්ණත්වය

නගර, ඕස්ට්රේලියාව
ජලය උෂ්ණත්වය ඕස්ට්රේලියාව (වත්මන් මාසික)
ඩාවින් 31.2 °C
කෙයාන්ස් 28.5 °C
ෆ්රේසර් 26.2 °C
බි්රස්බේන් 25.6 °C
පර්ත් 21.5 °C
සිඩ්නි 21.1 °C
ඇඩිලේඩ් 20.1 °C
මෙල්බර්න් 19.4 °C
අපට කියන්න, ඔබේ මිතුරන් සමග හුවමාරු කරන්න!