ජනප්රිය රටවල්

ආර්ජන්ටිනාව — මාසය වනවිට කාලගුණ, ජලය උෂ්ණත්වය

නගර, ආර්ජන්ටිනාව
ජලය උෂ්ණත්වය ආර්ජන්ටිනාව (වත්මන් මාසික)
බුවනස් අයර්ස් 21 °C
Miramar 18.2 °C
මාර්තු ඩෙල් Plata 18.2 °C
පෝටෝ Madryn 15.8 °C
සැන් කාලොස් ද Bariloche 11.7 °C
Ushuaia 7.9 °C
අපට කියන්න, ඔබේ මිතුරන් සමග හුවමාරු කරන්න!