ජනප්රිය රටවල්

ඇල්ජීරියාව — මාසය වනවිට කාලගුණ, ජලය උෂ්ණත්වය

නගර, ඇල්ජීරියාව
ජලය උෂ්ණත්වය ඇල්ජීරියාව (වත්මන් මාසික)
ඇල්ජියර්ස් 24.1 °C
අපට කියන්න, ඔබේ මිතුරන් සමග හුවමාරු කරන්න!