ජනප්රිය රටවල්

ඇල්බේනියාව — මාසය වනවිට කාලගුණ, ජලය උෂ්ණත්වය

නගර, ඇල්බේනියාව
ජලය උෂ්ණත්වය ඇල්බේනියාව (වත්මන් මාසික)
Ksamil 25 °C
Tirane 25 °C
Durres 24.9 °C
Saranda 24.8 °C
Berat 24.8 °C
Vlora 24.6 °C
අපට කියන්න, ඔබේ මිතුරන් සමග හුවමාරු කරන්න!