ජනප්රිය රටවල්

ඇල්බේනියාව — මාසය වනවිට කාලගුණ, ජලය උෂ්ණත්වය

නගර, ඇල්බේනියාව
ජලය උෂ්ණත්වය ඇල්බේනියාව (වත්මන් මාසික)
Ksamil 14.8 °C
Saranda 14.8 °C
Vlora 14.7 °C
Berat 14.4 °C
Durres 14.3 °C
Tirane 13.8 °C
අපට කියන්න, ඔබේ මිතුරන් සමග හුවමාරු කරන්න!