ජනප්රිය රටවල්

Abkhazia — මාසය වනවිට කාලගුණ, ජලය උෂ්ණත්වය

නගර, Abkhazia
ජලය උෂ්ණත්වය Abkhazia (වත්මන් මාසික)
Gagra 9.4 °C
Pitsunda 9.4 °C
Gudauta 9.4 °C
නව Athos 9.4 °C
Sukhumi 9.4 °C
Tsandryphsh 9.4 °C
Ochamchira 9.3 °C
අපට කියන්න, ඔබේ මිතුරන් සමග හුවමාරු කරන්න!