ජනප්රිය රටවල්

Abkhazia — මාසය වනවිට කාලගුණ, ජලය උෂ්ණත්වය

නගර, Abkhazia
ජලය උෂ්ණත්වය Abkhazia (වත්මන් මාසික)
Gudauta 10.6 °C
නව Athos 10.6 °C
Sukhumi 10.6 °C
Gagra 10.6 °C
Pitsunda 10.6 °C
Tsandryphsh 10.5 °C
Ochamchira 10.5 °C
අපට කියන්න, ඔබේ මිතුරන් සමග හුවමාරු කරන්න!