ජනප්රිය රටවල්

Abkhazia — මාසය වනවිට කාලගුණ, ජලය උෂ්ණත්වය

නගර, Abkhazia
ජලය උෂ්ණත්වය Abkhazia (වත්මන් මාසික)
Ochamchira 11.4 °C
නව Athos 11.3 °C
Sukhumi 11.3 °C
Pitsunda 11.2 °C
Gudauta 11.2 °C
Gagra 11.1 °C
Tsandryphsh 11.1 °C
අපට කියන්න, ඔබේ මිතුරන් සමග හුවමාරු කරන්න!