ජනප්රිය රටවල්

Abkhazia — මාසය වනවිට කාලගුණ, ජලය උෂ්ණත්වය

නගර, Abkhazia
ජලය උෂ්ණත්වය Abkhazia (වත්මන් මාසික)
නව Athos 20.8 °C
Sukhumi 20.8 °C
Ochamchira 20.8 °C
Gudauta 20.8 °C
Gagra 20.7 °C
Pitsunda 20.7 °C
Tsandryphsh 20.6 °C
අපට කියන්න, ඔබේ මිතුරන් සමග හුවමාරු කරන්න!