ජනප්රිය රටවල්

Abkhazia — මාසය වනවිට කාලගුණ, ජලය උෂ්ණත්වය

නගර, Abkhazia
ජලය උෂ්ණත්වය Abkhazia (වත්මන් මාසික)
Gudauta 27.1 °C
නව Athos 27.1 °C
Gagra 27 °C
Ochamchira 27 °C
Pitsunda 27 °C
Sukhumi 27 °C
Tsandryphsh 27 °C
අපට කියන්න, ඔබේ මිතුරන් සමග හුවමාරු කරන්න!