ජනප්රිය රටවල්

Abkhazia — මාසය වනවිට කාලගුණ, ජලය උෂ්ණත්වය

නගර, Abkhazia
ජලය උෂ්ණත්වය Abkhazia (වත්මන් මාසික)
Gagra 12.9 °C
Pitsunda 12.9 °C
Gudauta 12.9 °C
නව Athos 12.9 °C
Sukhumi 12.9 °C
Tsandryphsh 12.9 °C
Ochamchira 12.8 °C
අපට කියන්න, ඔබේ මිතුරන් සමග හුවමාරු කරන්න!