ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇਸ਼

ਮਾਲਦੀਵ ਟਾਪੂ — ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਮੌਸਮ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ

ਕਸਬੇ, ਮਾਲਦੀਵ ਟਾਪੂ
ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਮਾਲਦੀਵ ਟਾਪੂ (ਮੌਜੂਦਾ ਮਹੀਨੇ)
Haa Alifu Atoll 29.1 °C
Addu Atoll 29 °C
Dhaalu Atoll 29 °C
ਮਰਦ Atoll 29 °C
Seenu Atoll 29 °C
Ari Atoll 29 °C
Lhaviyani Atoll 29 °C
Meemu Atoll 29 °C
Faafu Atoll 29 °C
Baa Atoll 29 °C
ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ!