ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇਸ਼

ਬਹਿਰੀਨ — ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਮੌਸਮ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ

ਕਸਬੇ, ਬਹਿਰੀਨ
ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹਿਰੀਨ (ਮੌਜੂਦਾ ਮਹੀਨੇ)
Muharraq 32.9 °C
ਅਲ-Manamah 32.8 °C
ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ!